IMG

It's 24/7 #RainingMen Lined-up for Revitalizing Massage | Masseurs in Motion

Ang TUNAY NA KAIBIGAN umintindi, nagbibiyan ka ng ispasiyo, hindi naghuhusga, magpatawad at tanggapin kung SINO KA... | TRUE FRIENDS understand, give you space, never judge, forgive and accept WHO YOU ARE...

Here at RET, we are not just friends but family. Although, there are many rules to be followed but here we become good, orderly and stable. We understand each other. We work and unite together. Our sincere concern for each other is the bridge and leading positive-vibes we offer to our Clients before a proper massage service. Because if everyone is happy, it will reflect in how we perform the massage and will also leave satisfaction to our Client.Dito sa RET, ang aming turingan ay di lang magkakaibigan kundi magkakapamilya. Bagaman, maraming patakarang sinusunod pero dito kami nagiging matuwid, maayos at matatag ang aming mga samahan. Nauunawaan namin ang bawat isa. Kami'y nagtutulungan at nagkakaisa.Ang aming taos-pusong  pagmamalasakit sa bawat isa ang nagtutulay at nangungunang positive-vibes na handog namin sa aming mga Klyente bago ang maayos na serbisyo sa pagmamasahe. Dahil kung masaya ang lahat, ito sasalamin sa kung paano namin isasagawa ang pagmamasahe at mag-iiwan rin ng kasiyahan sa aming Klyente.
For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status