IMG

,

ZOREN, the Best Buddy Masseur

Ang tunay na pag-ibig sa kapatid ay ang pagtatama sa kanyang maling gawain. Hindi para maipaitang tama ka o mas mabuti ka kaysa sa kanya. Kundi, dahil doon mo maipapakita ang pagmamalasakit mo para sa kapakanan nya. | True brotherly love is correcting his wrongdoing. Not to proove you are right or better than him. But, because that's where you can show your concern for his welfare.

I am ready to risk my life for the sake of my brother. I will not allow myself to be fooled or hurt by others. I am also ready to show the right behavior or deeds so that as an older brother, I can be a role model without him going astray in any decision he makes. Because if the younger siblings follow someone good, his destination will surely be good as well. That's how our massage work is, we have to follow the what we have learned/trained and if necessary we improve even more to revitalize and relieve the body pains of our Clients.NAME ZOREN
AGE 22 years old
HEIGHT 5'6" (168cm.)
WEIGHT 132lbs. (60 kgs.)
[]
Handa akong itaya ang aking buhay para sa kapakanan ng aking kapatid. Hindi ko hahayaan na mapariwara o masaktan ng iba. Handa rin akong ipakita ang tama ugali o gawain upang bilang nakakatandang kapatid, pwede akong huwaran nang hindi sya maligaw sa anumang desisyon na ganyang gagawin. Dahil kung may maayos na sinusundan ang mga nakakabatang kapatid, tiyak maayos ang patutunguhan. Ganyan ang aming mga gawain sa pagmamasahe, kailangan sinusunod namin ang maayos na turo na sa amin noong kami'y nagsasanay pa at kung kailangan mas ginagalingan pa namin para ma-revitalize at ma-relieve ang mga sakit ng katawan ng aming mga Klyente.

[]


For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status