IMG

, , , , , , , , , , , , , ,

Why RET continues to boom even in the midst of every storms? (Top 10 Performing Masseurs for November 2022 | Shining & Rising Stars)

Ang gumawa ng maliliit na hakbang patungo sa malalaking layunin ay pag-unlad. | To make small steps towards big goals is progress.

What you need to know to optimize your Stay with Us?

Just click here [ Real Extreme Touch Massage Spa ] to read these articles listed below;


Why is RET unique and continues to flourish no matter what storms pass through?

Fighting... Being Loved... Striving!
Resisting any trials, not giving up. Fighting for the welfare of their masseurs (therapists) who work for the livelihood of their families. Fighting for their clients who depend on the constant service that the Spa provides. Fighting each other's interests which were formed twenty-five years ago (since 1997).

With affection and good relationships with their clients, a solid foundation was formed which is the only reason for its continued strength and stability as the bond between the Spa and its Clients lasts. This bond is shaped by time and is ever difficult to break or be knocked down by strong winds, storms, or earthquakes of life and competition.

RET Massage Spa may not be the perfect spa but continues to strive to deliver quality massage services. The simplicity of the Spa has made it accessible, reachable and available to every client regardless of their state of life. The most important thing is the harmonious relationship between the Clients, the masseurs, and the Spa staff. Here they are bound as RET's solid Loyalists, Clients, and Friends.

We congratulate the TOP 10 Performers, the Shining Stars, and Rising Stars, of November 2022. And thank you very much for continuing to patronize Real Extreme Touch Massage Spa and each of its masseurs.

TOP 1 KAYDEN
TOP 2 AMIR
TOP 3 JACOB
TOP 4 CARLO
TOP 5 KENSHIN


TOP 6 EDWIN | JELSON | NIñO
TOP 7 BARON
TOP 8 JAYVER | RUZZEL
TOP 9 JIBRAIL | LEE
TOP 10 RICHARD

Lumalaban... Minamahal... Nagsusumikap!

Lumalaban sa anumang dumadating pagsubok, hindi agad sumusuko. Ipinaglalaban ang kapakanan ng kanilang masahista na nagtratrabaho para sa kabuhayan ng kanilang mga pamilya. Ipinaglalaban ang kanilang mga klyente na umaasa sa patuloy na serbisyong ipinagkakaloob ng Spa.  Ipinaglalaban ang pagmamalasakit ng bawat isa na hinubog dalawampu't limang taon nang nakakaraan (simula 1997).

Sa pagmamahal at pagmamalasakit kanilang Klyente nabuong ang isang matatag na pundasyon na syang tanging dahilan ng kanyang patuloy paglakas at tumatatag pa lalo habang tumatagal ang samahan ng Spa at ng mga Klyente nito. Pagmamahal na hinubog ng panahon at kailanman mahirap nang mabali o itumba ng malalakas na hangin, bagyo o lindol ng buhay at kompitisyon. 

Hindi man perpekto ang RET Massage Spa ngunit patutuloy na nagsusumikap para ihatid ang may kalidad na serbisyo sa pagmamasahe. Ang pagiging simple ng Spa ay naging dahilan para abo't kaya ng bawat klyente anuman ang estado nila sa buhay. Ang pinakamahalaga ay ang maayos na samahan at madaling pagkakasundo ng mga Klyente, ng mga masahista at ng mga staff ng Spa. Dito pinagbubuklod bilang mga loyalista, klyente ang kaibigan ng RET.

Binabati namin ang mga TOP 10 Performers, the Shining Stars and Rising Stars, ng Nobyembre 2022. At maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Real Extreme Touch Massage Spa at sa bawat mga Masahista nito. For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status