IMG

,

ZYRON, the Coolest Buddy & Masseur in One

Lahat ng bagay ay nangyayari dahil may dahilan na nagiging sanhi ng pagbabago. Minsan masakit at mahirap. Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. | Everything happens for a reason that cause change. Sometime it hurts and hard. But in the end it's all for the best.

I never thought that my life story would be so colorful here in Manila. A simple provincial man, a simple young person... Now, every colleague I interact with and every client I serve, they are the reason to continue and add color to my life.

Thanks to RET management for guiding us to be a well-behaved masseurs and keeping us away from vices in the city. We take these advices as we go to every client we visit or render a massage. So our clients can be rest assured that they are in the care of good hands.

When I started, I thought it was difficult... I thought I couldn't do it. But as I continued to interact with each client, they also gave me the confidence to perform my massage properly. Because though our Clients are different people, they are also very good and kind. So as our Boss taught us, respect our Clients so that they treat us well too.


NAME ZYRON
AGE 19 years old
HEIGHT 5'6" (168 cm.)
WEIGHT 125lbs. (57 kgs.)
Hindi ko akalain na dito sa Manila magkakakulay ang kwento ng buhay ko. Isang simpleng probinsyano, simpleng tao... ngayon sa bawat mga kasamahan kong nakakahalubilo at bawat klyenteng aking pinagsisilbihan, sila ang dahilan upang magpatuloy at kukulay sa buhay ko.

Salamat sa pamunuan ng RET na syang gumagabay sa amin sa mabubuting asal at paglalayo sa amin sa mga bisyo dito sa syudad. Baon namin ang mga pangaral na ito sa bawat klyente aming pinupuntahan o minamasahe. Kaya nakakatiyak ang aming klyente na sila'y nasa pangangalaga ng mabubuting kamay.

Sa aking pag-uumpisa, tingin ko noon mahirap... tingin ko noon hindi ko kaya. Ngunit sa patuloy kong pakikisalamuha sa bawat Klyente, sila ang nagbigay ng kapanatagan rin sa akin para isagawa ng maayos ang aking pagmamasahe. Dahil iba-iba man ang aming mga Klyente, sila'y napakabubuti at mababait rin. Kaya gaya ng turo sa amin ng aming Boss, igalang ang aming mga Klyente upang kami rin ay itrato nila ng maayos din.


For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status