IMG

,

DAVE, in the Arms of the Muscled Man (Masseur)

Wala kang matutunan sa buhay kung sa tingin mo ay tama ka sa lahat ng oras. | You learn nothing from life if you think you're right all the time.

With each mistake, the execution of a goal that results in a good thing or project gets  getting better and better. Although every mistake brings good, it still takes a great care and planning to avoid mistakes.

In a plan, it must be implemented as planned; you can't go against or do something that's not in the plan because it often backfires. It must be done with the right tools, the right time, and the right skills.

There is no need to look back at the mistake but it should be used as a guide and key to a success. Moving forward.

As with my massage, I am very careful because those I will serve are people who only want to relieve the pains in their bodies. Clients who want to relieve their stress from the day's work in the office or anywhere else.


NAME DAVE (new)
AGE 24 years old
HEIGHT 5'7" (170cm.)
WEIGHT 162lbs. (73 kgs.)
Sa bawat pagkakamali, mas gumagaling at napapabuti ang pagsasagawa sa isang layunin na nagreresulta ng magandang bagay o proyekto. Bagaman may magandang naidudulot ng bawat pagkakamali, kinakailangan pa rin ang matinding pag-iingat at pagplaplano para maiwasan ang mga pagkakamali.

Sa isang plaplano, kailangang ipatupad ayun sa pinagplanuhan; hindi pwedeng sumalungat o gawin ang wala sa plano dahil madalas pumapalpak ito. Kailangan maisagawa ayun sa tamang gamit, tamang oras, at tamang kakayahan.

Hindi kailangan lumingon sa pagkakamali pero dapat gawing gabay at susi dapat ito ng isang tagumpay.

Tulad ng aking pagmamasahe, ako'y lubos na nag-iingat dahil ang mga papagsilbihan ko ay mga taong hangad lamang ay maibsan ang mga sakit-sakitan sa kanilang mga katawan. Mga klyenteng nais mawala ang kanilang stress mula sa maghapong gawain sa opisina o kahit saan pa man.

[]
For Quick Response aside from Online Booking, simply Call/Text us anytime...
📞 02-7358-7886 | 09276758373 | 09608664929 | 09176395602 | 09392743355


Likewise, simply scan these QR codes and then Chat with us;

   

For Real-Time Update, Follow/Watch Us on RET's Social Media; {click below}

Subscribe & Watch Us on YouTube Now!

Watch Us: YouTube Channel (Real Extreme Touch)
Follow Us: Twitter (RealXtremeTouch)
Like Us: Facebook (RealExtremeTouch)
See Us: Instagram (RealExtremeTouch)

0 comments:

Post a Comment

 

RealExtremeTouch | Asian Handsome Masseurs (Male Massage Therapists) in Manila © 2014

Terms of Use | Privacy Policy | End Users Agreement | Disclaimers

Protected by Copyscape Plagiarism Tool DMCA.com Protection Status